Autumn on the San Lorezno River.  Felton, California.  December 2018.
Back to Top